De Biela vum Fästschi:

"Ebbes fir de kleenen Honga no da Schaff"

von da Orbischts-Kolonn vum Somsdisch, den Zweleften Nengten. 

Biela: Dieter Perscheid